Maatregelenpakket wegverbinding Groningen - Delfzijl N360

 

Omschrijving:

In Fase 1 zijn in de vakantieperiode van 2015 de deelprojecten Aansluiting Oostelijke ring, Ruischerwaard en kruispunt Ruischerbrug (fase 1a) uitgevoerd. Tegelijkertijd zijn binnen de kom van de gemeente Groningen de deklagen vervangen door geluidreducerend asfalt en op de kruispunten is de Verkeersregelinstallatie grotendeels vernieuwd. Voor de gemeente Groningen is een weggedeelte voor groot onderhoud meegenomen zodat verkeershinder zoveel mogelijk beperkt gehouden wordt. Fase 1b bestaand uit het gedeelte Noordelijke komentree-huizen Rijksweg 151-169 te Ruischerbrug is reeds uitgevoerd.

In fase 2 zijn een aantal belangrijke fietsoversteken verbeterd, dit ook mede in het kader van Fietsroute Plus Groningen-Ten Boer. Tevens zijn in Ten Boer de komversterkende maatregelen uitgevoerd. Met de door de gemeente aangepaste kernentree zorgt het geheel voor een herkenbare en betere bebouwde komuitstraling met verbeterde oversteek mogelijkheden voor OV-reizigers. Tevens zijn er optimalisaties gedaan aan de VRI van kruispunt Boltbrug.

Fase 3 bestaat uit het aanbrengen/aanpassen van drie rotondes te Garmerwolde, Ten Post en Wirdum. In 2019 is het wegenbouwkundige werk gedaan voor de ovonde Garmerwolde en rotonde Wirdum. In verband met de omlegging van een grote persleiding van het Waterschap Noorderzijlvest is rotonde Ten Post verplaast naar 2020 en reeds aangelegd. De afrondende werkzaamheden zijn voor de zomer van 2020 klaar.

Fase 4 omvat de uitvoering van het groenplan voor het gehele traject. Deze fase zal zoveel mogelijk gelijkertijd met fase 3 worden uitgevoerd en in 2020 worden opgeleverd.

*Het Maatregelenpakket N360 bevat ook een nieuw aan te leggen bushalte te Winneweer. Samen met de omgeving wordt gekeken naar de beste plek en uitvoering van deze bushalte. Afhankelijk hiervan wordt duidelijk wanneer dit wordt uitgevoerd.

Doel:

Het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid op het huidige tracé.

Planning:

De realisatie van het project zal naar verwachting starten aan het begin van de zomer van 2015 en eind 2020 gereed zijn.

Bestuurlijke besluitvorming:

Provinciale Staten heeft op 10 september 2013 ingestemd met het realisatiebesluit onder Voordracht 52/2013.