Verkeersveiligheid noordelijk deel N361

 

Omschrijving:

In het collegeprogramma 2011-2015 heeft de N361 een ander accent gekregen. Op het weggedeelte aansluiting Zoutkamp tot Lauwersoog is in 2012 groot onderhoud uitgevoerd. Voor het overige weggedeelte van de N361 (aansluiting Zoutkamp - Mensingeweer) is groot onderhoud gepland in 2019/2020). De maatregelen die de verkeersveiligheid bevorderen kunnen in het kader van het groot onderhoud meeliften. In het voorjaar van 2012 is, vooruitlopend op de projectaanpak, een verkeersveiligheidsanalyse uitgevoerd door de afdeling Verkeer en Vervoer. Er is een start gemaakt met het project in het najaar van 2012. Met de herverdeling van de RSP-middelen is er een bedrag van 4 miljoen euro beschikbaar gekomen voor de aanpak van de verkeersonveiligheid op het noordelijk deel van de N361.

Voor het gehele project N361 is een risicosessie gedaan, de uitkomsten daarvan zijn opgenomen in het projectplan. Uit de daarna gehouden kruispuntenalayse is door het projectteam van 12 september 2013 besloten drie kruispunten nader te analyseren: Breekweg, Breweelserweg en Warfhuizenweg.
Het realisatiebesluit is genomen en de vergunningsprocedures en grondaankopen zijn opgestart.

Doel:

Het doel van het project is het verbeteren van de verkeersveiligheid op het gehele trace tussen Mensingeweer en Lauwersoog en de verkeersleefbaarheid in de dorpen. Bijkomende doelstelling is om de kwaliteit van de doorstroming te handhaven.

Planning:

De aanbesteding is geweest en de uitvoering van de wegenbouwkundige werkzaamheden zijn eind december 2020 gereed.

Bestuurlijke besluitvorming:

Provinciale Staten hebben op 20 januari 2015 ingestemd met het realisatiebesluit onder Voordracht 2/2015.